Ücret Politikası

1.    Kapsam

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu (kısaca “SPK”) düzenlemeleri doğrultusunda Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de (kısaca “Ziraat GYO” veya “Şirket”) idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını içermektedir. 

2.    Görev ve Yetki

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme politika ve uygulamalarını izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve önerilerini Yönetim Kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir. Bu işlemlerin kurumsal yönetim komitesince yapılması yönetim kurulunun ve denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

3.    Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamalar ile Şirketimizin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak her kademedeki yönetici ve çalışanlar için liyakat, çalışma süresi, Ziraat GYO’da üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk ve tecrübelere göre ücret kademeleri belirlenip adil, piyasada rekabetçi, ideal ücret seviyeleri oluşturulmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yönetimine ve çalışanlarına verilecek ücretlerin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Şirketin esas sözleşmesi, etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esas olup, nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket bünyesinde oluşan açık pozisyonlar için öncelikli olarak çalışanlarımız göz önünde bulundurulur. Artan yetki ve sorumluluğuna paralel ücret kademesi de artırılarak çalışanların performans ve kalitesinin yükseltilmesi amaçlanır. 

–    Yönetim Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu’nun 394. maddesine göre; Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerini belirleme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyeleri için ödenecek sabit ücretler, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenmekte olup, performansa dayalı bir ödeme yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılmaktadır. 

Ziraat GYO, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen göstermektedir. 

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakkı ve diğer hakları genel kurulca tespit olunur. 

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, , konaklama. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

–    Üst Düzey Yöneticiler

Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenmektedir.

Ziraat GYO Üst Düzey Yöneticilerine, mevzuat kapsamında rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulamaktadır. Düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde yapılan nakdî sabit ücretin yanında Şirketimizin potansiyel riskleri, sermaye ve likidite durumu dikkate alınarak performansa dayalı prim ve ikramiye gibi değişken ücretler de ödenebilir. 

Üst Düzey Yöneticilere ek menfaat olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen genel politika doğrultusunda özel sağlık sigortası, hayat sigortası ve şirket katkılı bireysel emeklilik sigortası sağlanmaktadır. Ayrıca, üst düzey yöneticilerin görev gereği yapmış oldukları masraflar (ulaşım, temsil giderleri vb.) Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.