Sürdürülebilirlik Politikası

1. Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

Ülkemiz gayrimenkul sektörünün gelişimine ivme kazandıracak ve ülkemize katma değer sağlayacak projeleri; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız için kalıcı değer üretmek, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik prensipleri ile dünya ölçeğinde rekabetçi bir kurum olmak.

2. Sürdürülebilirlik Hedefimiz

Bu politika kapsamında hayata geçecek kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, Şirketimizin sektördeki konumunu ve rekabet gücünü daha da geliştirmek.

3. Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız; yatırım hizmeti sağlayan bir şirket olarak sorumluluklarımız, çevreye ve topluma karşı yükümlülüklerimiz ve bir işveren olarak görevlerimiz ışığında şekillenmektedir.

 • Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, güçlü, lider ve güven duyulan bir şirkettir. Ekonomik sürdürülebilirlik alanındaki bu başarımızı, uzun vadeli çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik bakış açısıyla destekleyerek geleceğe taşıma arzusundayız.
 • Karar alma süreçlerimizde, kaynaklarımızı ve hizmet alt yapımızı yönetmede çevresel ve toplumsal konular ile bunlara ilişkin potansiyel riskleri dikkatli ve özenli bir yaklaşımla ele alıyoruz.
 • Yatırımlarımızda iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine geçiş süreci de dâhil olmak üzere, çevresel sürdürülebilirliği önemli bir gündem maddesi olarak kabul ediyoruz.
 • İşveren olarak insan odaklı çalışma koşullarının önemine inanıyoruz. İş modelimizde, tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunmaya önem veriyor, iş gücümüzdeki farklılıkları Şirketimizin zenginliği olarak görüyor ve destekliyoruz.
 • Yatırımcı odaklılığı ve memnuniyetini her şeyin temelinde görüyoruz. Hedefimiz, gayrimenkul yatırımını tüm yatırımcılarımıza pratik, anlaşılır ve ulaşılır formatlarda sunmak, yeni örnek uygulamalarla sektöre zenginlik katmaktır.
 • İş ortağı olarak tedarikçilerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, sorumluluk ve adil paylaşım çerçevesinde geliştirmeye kararlıyız. Tedarikçilerimizin başarısını, iş ortağı olarak tamamladığımız projelerle birlikte destekliyoruz.
 • Sürdürülebilirliğin evrensel kabul görmüş ilkelerinin iş modelimizle entegre edilmesi hedefiyle sürekli olarak projeler geliştirmeye ve hayata geçirmeye kararlıyız.
 • Sürdürülebilirlik inisiyatiflerinde ve işbirliği platformlarında yer almayı ve aktif görev üstlenmeyi önemsiyoruz.

Bu temel noktalardan hareketle sürdürülebilirliği değer zincirimizin bütününde yaygınlaştırmaya, geliştirmeye ve yaşatmaya odaklıyız.

4. Sürdürülebilirlik Yapılanmamız

Yönetim Kurulumuzun himayesinde yapılandırılan sürdürülebilirlik planımız, yalın ve etkin bir organizasyon yapısı kapsamında uygulamaya alınmıştır.

 • Şirketimizde sürdürülebilirlik uygulamaları Genel Müdür’ün liderliğinde icra edilmektedir.
 • Kurumsal Yönetim Komitesi sürdürülebilirlik çalışmalarının koordinasyonunu üstlenmektedir.
 • Sürdürülebilirlik çalışmaları Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilmektedir.

5. Paydaşlarımızla İletişimimiz

Şirketimizin uzun vadeli başarısı, paydaşlarının güvenine ve sürekli tercihine bağlıdır. Uygulamaya alacağımız sürdürülebilirlik projeleri bu güven ve sadakatin daha da güçlenmesinde rol oynayacaktır.

 • Çalışanlarımız en önemli paydaş gruplarımızdan biridir. Çalışanlarımızın, Şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımını ve taahhütlerini benimsemelerini ve inisiyatif almalarını destekliyoruz.
 • Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini, sürdürülebilirlik alanında kaydetmeyi hedeflediğimiz aşamaların önemli bir unsuru olarak görüyoruz. İnsan kaynağımızın sürekli gelişimi için eğitim alanındaki yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.
 • Yatırımcılarımız değişmez varlık nedenimizdir. Hedefimiz, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın değer yaratma gücü yüksek yatırımlar ile ülkemiz ve küresel piyasalarda yüksek getiriler elde ederek, yatırımcı memnuniyeti ve sadakatini geliştirmeye devam etmektir.
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerimizi geliştirmek bir diğer önceliğimizdir. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik konularında evrensel kabul görmüş ilke ve uygulamaları benimsemelerini önemsiyor ve teşvik ediyoruz.
 • Paydaşlarımızla karşılıklı saygıya dayalı açık iletişime inanıyoruz. Paydaş iletişiminde, ekonomik performansımızın yanı sıra çevresel ve sosyal konularda kaydettiğimiz gelişmeleri de şeffaf bir yaklaşımla paylaşmaya odaklıyız.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının başarısının, Şirketimizin sürdürülebilirlik endekslerindeki performansını artıracağına inanıyoruz.

6. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Çevre

Doğrudan ve dolaylı olarak çevreye olan etkilerimizi kontrol etmek, doğru stratejiler ve teknolojilerle etkilerimizi yönetmek ve sürekli iyileştirmek hedefi kapsamında;

 • Yatırım ve proje geliştirme çalışmalarımız sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını ölçmeye ve azaltmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
 • Yatırım portföyümüzü oluşturan gayrimenkulleri, enerji başta olmak üzere tüm doğal kaynakların verimli kullanımı ilkesi altında yapılandırmaya gayret gösteriyoruz.
 • Türkiye’de yasal olarak belirlenmiş çevre standartlarına tam uyumun yanı sıra küresel en iyi uygulama ve standartların yaygınlaşmasını arzuluyoruz ve bu konudaki çalışmalarımızı paydaşlarımızla çok yönlü diyalog kapsamında sürdürmeyi hedefliyoruz.
 • Yatırımcılarımızın ve tedarikçilerimizin çevre konusundaki farkındalıklarını artırmalarını ve çevresel sürdürülebilirliğe değer katacak çalışmalarını yaygınlaştırmalarını önemsiyor ve teşvik ediyoruz.

7. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Topluma Katkı

Çağdaş insana ve çağdaş kentlere yaraşır, yüksek kaliteli mekânlar oluşturarak şehirlerimize değer katmaya ve toplumsal gelişmeyi çok yönlü bir yaklaşımla desteklemeye, yaygın sosyal etki oluşturacak çalışmalarla devam edeceğiz.

Özetle;

Sürdürülebilirlik politikasında belirlenen genel çerçevenin ışığında Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı; rekabetçi ve güçlü bir şirket olarak büyümesini sürdürülebilir kârlılık ve verimlilikle devam ettirmeye kararlıdır. Bu amaçla Şirketimizin sürdürülebilirlik performansını şeffaflık, hesap verebilirlik, yasalara uyum, etik ilkelere bağlılık ve risk yönetimi prensipleri ile sürekli geliştirerek kurumsal sürdürülebilirlik alanında ilerliyoruz.