Sıkça Sorulan Sorular

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nedir?

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde; gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek veya belirli bir gayrimenkule yatırım yapmak amacıyla kurulabilen ve izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen, gelirleri kurumlar vergisinden istisna tutulmuş (Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5/1-d-4) sermaye piyasası kurumlarıdır.

GYO'lar hangi yasal düzenlemeye tabidir?

GYO’lar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne tabidir.

GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır?

GYO’lar sermayelerinin en az %25’ini halka açmak zorundadırlar.

GYO'ların gayrimenkul yatırımlarına ilişkin portföy sınırlaması nedir?

GYO’lar gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkule dayalı projelere aktif toplamlarının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.

GYO'ların para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin portföy sınırlaması nedir?

GYO’lar para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. GYO’ların para ve sermaye piyasası araçlarındaki yatırımları, toplam aktif büyüklüğünün %49’unu aşamaz.

GYO'ların yurtdışı yatırımlarına ilişkin portföy sınırlaması nedir?

GYO’lar yabancı gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere aktif toplamının en çok % 49’u oranında yatırım yapabilirler.

GYO'ların arsa yatırımlarına ilişkin portföy sınırlaması nedir?

GYO’ların portföyünde bulunan ve alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı aktif toplamının %20’sini aşamaz.

GYO'lar projelerinin inşaat işini kendisi yapabilir mi?

GYO’lar gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu kapsamda personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dâhili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışıdır. Projelerin inşaat işleri müteahhit firmalar tarafından yapılır.

GYO'ların borçlanma limiti nedir?

GYO’lar, hesap dönemi sonunda açıkladıkları finansal tablolarında yer alan konsolide olmayan özsermayelerinin beş katına kadar kredi kullanabilirler.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kar dağıtma zorunluluğu var mıdır?

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kar dağıtma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, nakit kar payı dağıtma zorunluluğu getirebilir.

GYO'ların ödediği kurumlar vergisi oranı nedir?

GYO’ların faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden istisna olup, gelir vergisi stopaj oranı ise %0’dır. Bu kapsamda GYO’lar portföy kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemezler.

GYO'lar gayrimenkul alırken, satarken ya da kiralarken hangi değerleri kullanır?

GYO’ların yapacağı portföye alım işlemleri, portföyden satış işlemleri ve kiralamalar; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

GYO'lar gayrimenkul alırken ekspertiz değerinin üstünde, satarken ya da kiralarken ekspertiz değerinin altında bir değerle işlem yapabilir mi?

GYO’ların gayrimenkul alırken, satarken ya da kiralarken ekspertiz değerini dikkate almaları esas olmakla birlikte mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerinin %95’inden daha düşük değerlerin esas alınması durumunda, bu durumun Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur. 

Ziraat GYO ne zaman kurulmuştur?

01 Kasım 2016 tarihinde kurulmuştur.

Ziraat GYO ne zaman halka açılmıştır?

Ziraat GYO 6 Mayıs 2021 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.

Ziraat GYO hangi borsada, hangi pazarda işlem görmektedir?

Ziraat GYO hisseleri, “ZRGYO” hisse kodu ile Borsa İstanbul’da, Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

Ziraat GYO hangi borsa endekslerinde yer almaktadır?

Ziraat GYO, BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST 100-30 / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST 100 / BIST MALİ / BIST HALKA ARZ endekslerinde yer almaktadır.

Ziraat GYO’nun Yönetim Kurulu kaç kişiden oluşmaktadır ve bağımsız üye sayısı kaçtır?

Ziraat GYO yönetim kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı 2’dir.

Ziraat GYO’nun ödenmiş sermayesi ne kadardır?

Şirketin sermayesi 4.693.620.000 TL’dir. Sermaye, her biri 1 TL değerinde 4.693.620.000 adet paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin 714.219.129 adedi imtiyazlıdır. Sermayenin 2.206.393.769 TL’si nakdi, 2.487.226.231 TL’si ise ayni sermaye olarak karşılanmıştır.

Ziraat GYO’nun ortaklık yapısı nasıldır?

Ziraat GYO'nun ortaklık yapısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.ziraatgyo.com.tr/tr/ortaklik-yapisi

 

Ziraat GYO'nun kar dağıtım politikası nedir?

Şirket kar dağıtım politikası ve diğer politikalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ziraatgyo.com.tr/tr/politikalar

 

Ziraat GYO’nun mali yılı nedir ve finansal tablolarının hangi sıklıkla açıklamaktadır?

Ziraat GYO’nun mali yılı 12 aylık (Ocak-Aralık) takvim yılıdır. Finansal Tablolarını üçer aylık dönemlerde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu mevzuat gereği belirtilen sürelerde KAP aracılığı ile kamuya açıklar. 

Ziraat GYO'nun bağımsız denetim kuruluşu kimdir?

Ziraat GYO’nun bağımsız denetim kuruluşu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’dir

Ziraat GYO yatırımcıları sorularıyla ilgili kiminle iletişime geçebilir?

Sorularınız için Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile irtibata geçebilirsiniz.

yatirimciiliskileri@ziraatgyo.com.tr

investorrelations@ziraatgyo.com.tr

Tel: +90 216 369 77 72-73