Menfaat Sahipleri Politikası

Menfaat sahipleri; Şirketimizin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.  

1.    Menfaat Sahiplerinin Korunması 

Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde tüm menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını korumak hususunda azami dikkati göstermekte ve bu konularda gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. Şirketimiz, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir.
    
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları, iyi niyet kuralları çerçevesinde Şirketimizin de hakları, imkânları ve itibarı gözetilerek korunmaktadır. 

Şirketimiz ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Ziraat GYO öncü rol oynamaktadır. Ayrıca menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmekte olup, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.

2.     Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Şirketimiz ile menfaat sahipleri arasında açık ve dürüst iletişim kanalları kurulmuş olup, tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgi edinmelerine önem verilmektedir.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili Şirketimiz politikaları ve prosedürleri hakkında Ziraat GYO kurumsal internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, menfaat sahiplerinin zamanında, eksiksiz bilgiye ulaşmasını sağlayacak yapı oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikasına Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.ziraatgyo.com.tr) ulaşılabilmektedir.

Menfaat sahipleri, bilgilendirme politikası kapsamında Şirketimizde yetkilendirilmiş kişiler ile iletişim kurabilmektedir. Yetkilendirilmiş kişiler dışındaki çalışanlarımız, Şirket dışından gelen soru ve bilgi taleplerine cevap vermemektedir.

Ziraat GYO, çalışanlarıyla açık ve dürüst iletişim kurma anlayışını İnsan Kaynakları Yönetimi politikasının temeli olarak görmektedir. İnsan kaynakları uygulamaları çerçevesinde çalışanların memnuniyetini ve verimliliğini artıracak uygulamalar oluşturulmaktadır. Şirket; politika, strateji ve hedefleri, çalışma hayatını ve ortamını iyileştirmek için yapılan faaliyetler gibi konuları çalışanlara duyurulmakta, bu konularda çalışanların görüşlerini almaktadır.

3.    Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 

Şirketimiz şeffaf, dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içinde şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, çalışanlar başta olmak üzere menfaat sahiplerinin yönetime katılımını sağlamaya çalışmaktadır. Bu hususa Şirketin iç düzenlemelerinde de yer verilmektedir.

Menfaat sahiplerinin bildirdiği mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemler, Kurumsal Yönetim Komitesi’ne iletilmek üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından raporlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun görülen konular Yönetim Kuruluna iletilir.

4.    İnsan Kaynakları Politikası

İnsanı merkeze alan insan kaynakları politikamızda; hedeflerimiz doğrultusunda yeterli sayıda personel bulundurmak, personelin bilgi ve tecrübelerine en uygun alanlarda çalışmalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak asıl amacımızdır.

Amacımıza ulaşırken; 

 • İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. 
 • Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
 • Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.
 • Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir.
 • Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans kriterleri hususunda çalışanlar bilgilendirilir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. 
 • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal anlamda zorlayıcı muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
 • Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

5.    Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler 

 • Şirketimiz, faaliyet konusu kapsamında gerçekleştirdiği pazarlama ve satış hizmetlerinde müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaktadır. 
 • Müşterinin Şirketimizin faaliyet alanına giren konulardaki talepleri süratle karşılanır ve var ise gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.
 • Faaliyetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.
 • Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.